Branding, Identity
·
tháng 9 03, 2018

Thuốc hoạt huyết CM3

  • Xây dựng và thực thi chiến lược chuyển đổi số
  • Tăng hiện diện và nhận diện của CM3 trên digital.
  • Phát triển hệ thống dữ liệu tập trung và chăm sóc khách hàng
Lĩnh vực thực hiện

Banner, video, advertising

 

Ngày

Tháng 9 năm 2018

Khách hàng

Dược Phúc Vinh